Βαθμολογίες εξαμήνου 2022Α

Στη σελίδα βαθμολογία εξαμήνου 2022 Α  μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία 
στα μαθήματα του εξαμήνου
τόσο της τελικής εξέτασης όσο και  την τελική βαθμολογία 
(30% πρόοδος + 10% εργασία + 60% τελική εξέταση)

Η βαθμολογία έχει καταχωρηθεί με τον ΑΜΚ (αριθμό μητρώου καταρτιζόμενου)

Tο πρόγραμμα των εξετάσεων υπάρχει στη σελίδα εξετάσεις

Υπενθυμίζουμε 
Τα τμήματα 
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φαρμακείου
Τεχνικός Αμπελουργίας
Δασική προστασία Δ εξ
ξεκινάνε Τρίτη  7/6/22   

Τα τμήματα 
Επιμελητές πτήσεων
Δασική προστασία Β εξ
ξεκινάνε Τετάρτη 8/6

Τα τμήματα 
Τεχνικός Εφαρμογών Η/Υ
Τεχνικός Η/Υ
ξεκινάνε Πέμπτη 9/6

Η α βάρδια είναι στις 3.00 μμ  ενώ η β βάρδια στις 5.15 μμ
Κάθε γραπτή  εξέταση διαρκεί 2 ώρες για τα θεωρητικά μαθήματα
Στα εργαστηριακά μαθήματα ο τρόπος εξέτασης θα καθορισθεί από τον εκπαιδευτή

Οι αίθουσες των εξετάσεων είναι σταθερές για τα εξής τμήματα:

Βοηθός Βρεφονηπικόμων Αιθ 3     

Βοηθός Φαρμακείου   Εργ Ι7δ

Τεχνικός Αμπελουργίας Οινολογίας   Αιθ 4

Επιμελητές Πτήσεων Αιθ 2

Τεχνικός Δασικής Βεξ   Αιθ 1  

Τεχνικός Δασικής Δ εξ Αιθ 1

Τεχνικός Η/Υ  Δ εξ  Εργ Ι7α  πληροφορικής

 

και αλλάζουν ανάλογα με το πρόγραμμα για το τμήμα

Τεχνικός Εφαρμογών Η/Υ Β εξ

 

 

ΔΑΣΙΚΗ Δ εξ

Παρασκευή 13/5/2022 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στην πρακτική άσκηση
από 1η ώρα (2.45μμ) με εκπαιδευτή τον κον Τζαμάλη

Δασική Β εξάμ. κ Δασική Δ εξάμ.

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Τεχνικών Δασικής προστασίας  ας δούν την ακόλουθη πρόσκληση και να δηλώσουν στη γραμματεία αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Μέρος των εξόδων  θα είνα καλυμμένα από το Υπουργείο. Η συμμετοχή θα είναι περίπου 75 €  το άτομο και θα αφορά τις διανυκτερεύσεις.

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ 01/09/2021 επείγον

 

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ (ΟΠΣ 5131399) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης της ανωτέρω πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ μετά την επιτυχή περάτωσή της, εφόσον ο/η πρακτικά ασκούμενος/η το επιθυμεί.

Καθίσταται σαφές ότι η επιδότηση αφορά την Πρακτική Άσκηση με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2021 και έπειτα. Το ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καλεί όλους τους καταρτιζόμενους που η Πρακτική τους Άσκηση άρχισε από την 01/09/2021 και έπειτα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν μέσω email στην Γραμματεία του ΔΙΕΚ

Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΔΙΕΚ -υποχρεωτικά μέσωgov.gr-σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι να λάβουν την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.

Στην περίπτωση που δηλώνεται ότι επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση θα πρέπει να αναφέρουν επιπλέον στην Υπεύθυνη Δήλωση
α) το ΑΦΜ τους      και
β) το προσωπικό τουςemail με την παρατήρηση ότι: «Βεβαιώνω ότι το email που αναγράφω στην Υπεύθυνη Δήλωση είναι ορθό και έγκυρο έως την καταβολή της επιδότησής της Πρακτικής μου Άσκησης».
Το ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου θα αποστείλει στους ανωτέρω ενδιαφερόμενους το σύνδεσμο από τον οποίο θα έχουν πρόσβαση στο Ο.Π.Σ. οι καταρτιζόμενοι για την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.

Λήξη προθεσμίας υποβολής στο Ο.Π.Σ. των Απογραφικών Δελτίων αποτελεί η επόμενη εκ των δύο προθεσμιών:
α) τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Οδηγού Υλοποίησης της Πράξης  σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ήτοι η 28η Μαρτίου 2022

β) ενενήντα (90) ημερών από την Απόφαση Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης από το ΔΙΕΚ.