ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. – ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ & ΕΠΛ

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., δύνανται να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας ομάδας προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλουν σχετική αίτηση καθώς και την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, κατά την περίοδο των εγγραφών. Η κατάταξη γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ., που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες, απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα, που έχουν ήδη διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 47 παρ. 2, ν. 4264/2014 Φ.Ε.Κ. 118/15-05-2014). Όπου δεν προβλέπονται ρυθμίσεις κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.