ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Δ.Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ” (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), λαμβάνουν “ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ” επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των Δ.Ι.Ε.Κ., οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ“.