ΔΑΣΙΚΗ Δ εξ

Παρασκευή 13/5/2022 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στην πρακτική άσκηση
από 1η ώρα (2.45μμ) με εκπαιδευτή τον κον Τζαμάλη