ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄ 25) και το υπ. αριθμ. πρωτ: 54909/Γ1/18-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, προκειμένου να φοιτήσει κάποιος σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., σε πρώτη φάση, θα πρέπει να υποβάλλει παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), που θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., έχουν:

Α) Οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι.

Β) Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων του ιδίου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Γιαυτό θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Εκτός από την παραπάνω διαδικασία, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο η φάση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που:

Α) Δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού.

Β) Δεν προκηρύχθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), έχουν μόνο απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4763/2020.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζομένων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: Ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 43, του Νόμου 4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/21-12-2020 τ.Α΄):

“1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.
2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.
3. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα
της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
4. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι που κατατάσσονται μπορούν να
απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.
5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3-11-2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1517)”.

Στα πλαίσια των μέτρων για την μη διάδοση του COVID-19, η Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου θα εξυπηρετεί, για επείγοντα θέματα, τους ενδιαφερόμενους μόνο μετά από ραντεβού ή ηλεκτρονικά μέσω του email: diekmarkopoulou@gmail.com

 

 

 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2020 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2020 Β΄ στο ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου, αρχίζουν την Δευτέρα 12/10/2020.

Αποτελέσματα Α΄Φάσης επιλογής σπουδαστών ΔΙΕΚ για το έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α’ φάσης υποψηφίων στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. 

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα     https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

 (Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο      https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset )

Αποκλειστική Προθεσμία Εγγραφής των επιτυχόντων
από την Παρασκευή 18-09-2020 έως και την Πέμπτη 24-09-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33 -ΓΡΑΦΕΙΟ Ι.7- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τ.Κ. 19003) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/09/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/09/2020 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 15:00 ΕΩΣ 20:00

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις Οδηγίες Εγγραφής  και τις Βάσεις Εισαγωγής.

 

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2020 Β΄ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αύριο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00, ξεκινά η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών Δ.Ι.Ε.Κ., στην ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, προσφέρονται σε Α΄ εξάμηνο κατά το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2020 Β΄, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ: 111598/28-8-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι παρακάτω ειδικότητες:

        1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
             ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

       2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

      3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ

      4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

      5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ)

       6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ
             ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (V.I.C.T. TRAVEL)

Τους οδηγούς σπουδών όλων των ειδικοτήτων μπορείτε να αναζητήσετε: ΕΔΩ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΕΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ)

 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 30/4/2020.

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη.

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε με κάθε μέσο, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Οργανισμού, όπως διαμορφώνονται και από τους περιορισμούς που θέτουν τα μέτρα αποφυγής της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε θερμά να επιδεικνύετε τη δέουσα υπομονή για τυχόν δυσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, τις οποίες σπεύδουμε να θεραπεύουμε, και να μελετάτε προσεκτικά τον αναλυτικό Οδηγό Υποβολής, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Περαιτέρω, έως αύριο 17/03/2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού φυλλάδιο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε, καθημερινά, 11:00 π.μ. – 2:00 μ.μ., στις τηλεφωνικές γραμμές 210 2709164, 210 2709165 και 210 2709172 ή να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση exetaseisiek@eoppep.gr.